ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

           Επίπεδο                                                                              Διδακτικές ώρ./εβδ.

Baby StepsBabies (για πολύ μικρές ηλικίες)                                  1

Baby StepsToddlers (προ-προνηπιακή τάξη)                                 1

Baby StepsKiddies (προνηπιακή τάξη)                                          1

Baby StepsPre-Juniors (νηπιακή τάξη)                                         2

First Steps – (Προκαταρκτική)                                                           3

Starters – (γνωστή ως Α’ Senior)                                                       4 

Movers – (γνωστή ως Β’ Senior)                                                         4

Flyers – (γνωστή ως C’ Senior)                                                           5

B1 Stars – (γνωστή ως D’ Senior)                                                       6

B2 Prep – (γνωστή ως Ε’ Senior)                                                        6

B2 Certificate – (γνωστή ως Lower)                                                     7

Modular Advanced & Proficiency *